• Zwroty i reklamacje

Zwrot towar

Zawierając umowę na odległość, można od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.

Wymagania w przypadku zwracanego towaru: 
- nie może nosić oznak użytkowania,
- musi być kompletny i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie,
- zabezpieczony tak, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.
Koszty zwrotu towaru do sklepu ponosi klient.
Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym lub dołączyć do paczki ze zwracanym towarem. 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: 
Kinga Witkowska-Mirosław
20-133 Lublin,
ul. Pankiewicza 36
NIP 9462125172
606699331

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………….

- Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………

- Podpis konsument/Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………….

- Data ………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Reklamacja
Sklep szczupak lub lin zobowiązany jest dostarczyć sprzedawane produkty pełnowartościowe, bez wad fizycznych.
Jeśli jednak wada towaru zostanie zauważona przez kupującego, ma on możliwość nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy.

Jak postępować w takiej sytuacji?
Należy jak najszybciej poinformować sprzedającego o wykrytej wadzie na adres e-mail szczupaklublin@gmail.com
W zgłoszeniu należy dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie.
Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi klient.
W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego, koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi sklep.

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny